Environmental Analysis

 Environmental Research Essay

การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดย อ. นิรมล พรมนิล สภาพแวดล้อมขององค์กรประกอบด้วย • สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) ต้องวิเคราะห์ดงนี้ ั General environment • เศรษฐกิจ ตาราง EFAS • สังคม วัฒนธรรม • การเมือง การปกครอง กฎหมาย ทราบโอกาส และ • เทคโนโลยี อุปสรรคขององค์กร Competitive environment • Five Force Style o การเข้ามาของคู่แข่งขัยรายใหม่ o คู่แข่งขัน ตาราง ICFAS o ลูกค้า o ผูขายวัตถุดิบ ้ u สิ นค้าทดแทน • สภาพแวดล้อมภายใน(Internal environment) มีเครื่ องมือหลายตัวในการวิเคราะห์ สามารถเลือกใช้ตวใดตัวหนึ่ง หรื อใช้หลายตัวก็ได้ ั Practical Analysis • การตลาด • การเงิน ทราบจุดแข็ง และ • การผลิต/การดําเนินงาน จุดอ่อนขององค์กร ตาราง IFAS • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ • การวิจยและพัฒนา ั • การจัดการ Value Chain 7s Frame work หลังจากทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้

วขั้นตอนต่อไปคือ การประเมินสถานการณ์ ซึ่งเรี ยงว่า TOWS Matrix และจัดทําตาราง EFAS ICFAS และ IFAS Principles of Tourism Organization Management 1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ก่อนที่องค์กรจะกําหนดกลยุทธ์ จะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมิน โอกาส (Opportunities) และข้อจํากัดหรื ออุ ปสรรค (Threats) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ภายนอก คือ การประเมิน แจกแจงและวิเคราะห์ขอมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่ผบริ

หาร ้ ู้ และบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ สภาวะแวดล้อมภายนอกที่องค์กรจะวิเคราะห์น้ นประกอบด้วยทั้งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ ั องค์กรโดยตรง หรื อสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันหรื อ สภาวะแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Competitive or perhaps Industry Environment) ได้แก่ ลูกค้า ผูถือหุน คู่แข่งขัน ผูจดจําหน่าย ผูจดหาวัตถุดิบ ้ ้ ้ั ้ั เป็ นต้น และที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดแก่อง

ค์กรนั้น หรื อ สภาวะ แวดล้อมโดยทัวไป (General Environment) ได้แก่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย การค้า ่ ่ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกไม่วาจะเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยตรงหรื อไม่ ย่อมส่ งผลให้เกิดโอกาสหรื อข้อจํากัดต่อองค์กร รวมทั้งมีผลต่อความสามารถในการ แข่งขันขององค์กร หลักนิ ยมทัวไป คือใช้หลักที่เรี ยกกันว่า " PEST Analysis” หรื อ " STEP Analysis” ซึ่ งมี ่ องค์ประกอบดังรู ป องค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ภาพที่ 1

INFESTATION Analysis” หรื อ " STEP Analysis”

2

Concepts of Tourism Business Managing

(1. 1) การเมือง (Political Component sama dengan P) Exterior Environment? เป็ นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผ? ภัยงคุกคามบวกและเชิงลบ ลทั้ ในเชิง ต่อการดําเนินงานขององค์กร เช่น - นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ -- ความมันคงของรัฐบาล ่ - บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง - ความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมือง - พฤติกรรมทางการเมือง - กลุ่มผูมีอิทธิพล / เครื อข่ายพันธมิตร ้ - ฯลฯ (1. 2) เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็ นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหาภาค / ระดับจุลภาค ซึ่ งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งในและ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - ผลผลิตมวลรวมในประเทศ - การค้าระหว่างประเทศและดุลการชําระเงิน - อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - อัตราการว่างงาน - ภาวะการจ้างงานและค่าแรง - การลงทุนภาคเอกชน - อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา - ราคานํ้ามันดิบ - ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล - หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง - การเงินการธนาคาร -- สภาพปั ญหาของสาขาการพัฒนา / บริ การ - ฯลฯ (1. 3) สังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Component = S) เป็ นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ Rules of Travel and leisure Business Administration 3

-

ระดับการศึกษาและอัตราการรู ้หนังสื อของประชากร จํานวนประชากร โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็ นธรรมในสังคม สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการติดต่อสื่ อสาร ระบบนิเวศน์และสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ

(1. 4) เทคโนโลยี...