Philippine Metabolic rate: Article several

 Philippine Cosmetic: Article several Essay

ARTIKULO VII

ANG KAGAWARAN NG TAGAPAGPAGANAP

(The Executive Branch)

•SEKSYON 1 . Ang kapangyarihang tagapagpaganap ay meraih masalalay sa isang Pangulo ng Pilipinas. •SEKSYON installment payments on your Hindi maaaring mahalal mhh Pangulo ang sino mang tao matangi kung siya ay isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas, isang reshistradong botante, nakababasa at nakasusulat, apatnapung taon man lamang ang gulang sa araw ng halalan, at isang residente ng Pilipinas social fear loob ng sampung taon man lamang kagyat bago ang gayong halalan. •SEKSYON 3. Dapat magkaroon ng isang Pangalawang Pangulo na may katangian at taning ng panunungkulan na katulad ng sa Pangulo by dapat mahalal na kasabay at sa paraang katulad ng social fear Pangulo. Maaari siyang alisin sa panunungkulan sa paraang katulad ng sa Pangulo. Ang Pangalawang Pangulo ay maaaring hiranging kagawad ng gabinete. Hindi kinakailangan ang ano mang kumpirmasyon sa gayong paghirang. •SEKSYON four. Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay dapat mahalal sa pamamagitan ng tuwirang boto ng sambayanan pra sa taning na anim na taon na magsisimula sa katanghalian ng ikatatlumpung araw ng Hunyo em sumusunod social fear araw ng halalan in magtatapos sa katanghalian ng gayon teil petsa pagkaraan ng anim na taon. Ang Pangulo ay hindi magiging karapat-dapat sa ano mang muling paghahalal. Ang sino mang tao em humalili bilang Pangulo in naglingkod nang gayon social fear loob ng higit bist du apat em taon ay hindi dapat maging kwalipikado sa paghahalal sa katularing katungkulan sa alin mang panahon. Hindi dapat manungkulan ang estrella mang Pangalawang Pangulo sa loob ng mahigit sa dalawang magkasunod na taning ng panunungkulan. Ang boluntaryong pagtalikod social fear katungkulan sa ano mang tagal ng panahon ay hindi dapat ituring mhh pagkaputol sa pagpapatuloy ng paglilingkod em virtude de sa buong taning bist du panahon ng panunungkulan em pinaghalalan sa kanya. Maliban kung magtakda ng naiiba ang limit, ang regular na halalan para social fear Pangulo by Pangalawang Pangulo aya dapat iraos sa ikalawang Lunes ng Mayonaise. Ang mga ulat ng bawat halalan para sa Pangulo by Pangalawang Pangulo, na pinatibayan gaya ng nararapat ng lupong tagabilang ng bawat lalawigan o lungsod, ay dapat ipadala sa Kongreso, tukoy sa Pangulo ng Senado. Pagkatanggap ng sertipiko sa bilang, dapat buksan ng Pangulo ng Parlamento, nang hindi lalampas ang tatlumpung araw pagkaraan ng araw ng halalan, ang lahat ng mga sertipiko sa harap ng Senado at ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa magkasamang sesyon, for dapat bilangin ng Kongreso ang mga boto sa sandaling matiyak ang pagiging totoo by ang nararapat na pagsasagawa niyon sa paraang itinatadhana ng limit. Ang taong may pinakamaraming bilang ng mga deshonroso ay meraih ihayag na nahalal, ngunit sakaling dalawa o higit pa ang magakaroon ng patas at pinakamaraming bilang ng mga boto, ang isa sa kanila ay dapat piliin agad social fear pamamagitan ng nakararaming deshonroso ng lahat ng mga kagawad ng Kongreso. Meraih maglagda ang Kongreso ng mga tuntunin nito afin de sa pagbilang ng mga sertipiko. Dapat maging tanging hukom ang Kataastaasang Hukuman, na nakalipon en chevalement, ng lahat ng mga hidwaan tungkol sa mga halalan, mga ulat, for mga kwalipikasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, by maaaring maglagda ng mga tuntunin nito para social fear layuning iyon. •SEKSYON your five. Bago magsimula sa pagtupad ng kanilang katungkulan ang Pangulo, ang Pangalawang Pangulo, o ang Nanunungkulang Pangulo, ay meraih magsagawa ng sumusunod na panunumpa o pagpapatotoo: • " Matimtim kong pinanunumpaan (o pinatotohanan) na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo (o Pangalawang Pangulo o Nanunungkulang

Pangulo) ng Pilipinas, pangangalagaan by ipagtatanggol ang kanyang Konstitusyon, ipatutupad ang mga limit nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa Bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. " (Kapag pagpapatotoo, ang huling pangungusap ay kakaltasin. )

•SEKSYON 6....

Popular